Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΣΟΝΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΥΠΟΥΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ.

          ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  1875-1938

Επιφανής Αχαιός πολιτικός, νομικός και οικονομολόγος, πρωθυπουργός της Ελλάδας την περίοδο 1924 - 1925.
Μετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία το 1917 ανέλαβε διάφορα Υπουργεία, μέχρι την αποτυχία του ιδίου και του κόμματός του στις εκλογές του 1920.
Παρακάτω θα διαβάσουμε την επιστολή που απεστάλει την 16-11-1916 πρός τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδος Ελευθέριο Βενιζέλο, ο υπουργός του Α.Μιχαλακόπουλος. 
  Σε αυτήν την επιστολή αποκαλύπτονται κατά τρόπο θρασύτατο και αδιάντροπο, τα απο τότε ύπουλα σχέδια της νέας τάξης, και των γνωστών αντιχριστιανικών και ανθελληνικών σκοτεινών δυνάμεων, για την υπονόμευση και εξαφάνιση της Ορθοδοξίας στήν χώρα μας.
  Οκτώ μόλις χρόνια μετά απο αυτήν την επιστολή, το 1924, επετεύχθει το πρώτο αποφασιστικής σημασίας χτύπημα σε βάρος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δια της βίαιας και πραξικοπηματικής αλλαγής του Πατρίου Ορθοδόξου ημερολογίου.
  Αυτό το επάρατο σχίσμα κατέστη μια οδυνηρή πραγματικότητα προς μεγάλη χαρά των εχθρών της Πιστεώς μας.
  Δύο ανάξιοι ποιμένες της Εκκλησίας μας, μασόνοι και οί δύο, ό διαβόητος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μελέτιος Μεταξάκης, και ό άβουλος και ανακόλουθος αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ώς πειθήνια όργανα των αντιχρίστων αφεντικών τους, εξετελώντας τις εντολές τους, κατάφεραν και δίχασαν τον λαό μας σε "παλαιοημερολογίτες" Ορθοδόξους υπό διωγμό, και σε "νεοημερολογίτες" Ορθοδόξους συρόμενους ολοταχώς προς την παναίρεση του Οικουμενισμού, και δια μέσω αυτού στην εωσφορική Νέα Τάξη Πραγμάτων της "Νέας Εποχής" και του Αντιχρίστου.
Ακολουθεί η επαίσχυντος επιστολή : 

«Σεβαστέ μου κ. Πρόεδρε, σᾶς ἔλεγα πρό καιροῦ εἰς τό Συμβούλιον, ὅτι ὅταν ξεμπερδέψωμεν μέ τό καλό ἀπό τόν ἐθνικό ἀγώνα... πρέπει διά τό καλόν τοῦ τόπου, νά ἀναλάβητε ἕναν ἄλλον, ἐπίσης μεγάλον, τήν τακτοποίησιν ἐπί τό νεωτεριστικώτερον τῶν θρησκευτικῶν μας πραγμάτων... ἐννοῶ καί τά τοῦ κλήρου, καί τά τῶν θρησκευτικῶν ἐκδηλώσεων (λειτουργιῶν, ἑορτῶν, ἥμερων ἀργίας, ἅγιων πολυωνύμων κ.λπ.) καί τά τῶν μοναστηριακῶν κτημάτων καί εἴ τι ἄλλο. Θά σᾶς χρειασθῆ νά τεθῆ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀληθῶς ἐπαναστατικῆς μεταρρυθμίσεως ἕνας εὐρείας διάνοιας - σχεδόν σάν καί ἐσάς εἰς τήν πολιτικήν - κληρικός. Τόν ἔχετε. Εἶναι ὁ Κιτιου Κύπρου Μελέτιος Μεταξάκης.

Αὐτός θά γίνη ὑπό τήν κηδεμονία σας ὁ Βενιζέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας.

Ποῖα τά χρήζοντα μεταρρυθμίσεως, ἀφοῦ ἡ ἐπανάστασις ἡ πολιτική, θέση κατά μέρος τόν Προκόπιον τῶν Ἀθηνῶν καί τούς ομοίους του εἰς τήν διανόησιν καί τόν καλογηρισμόν, καί καταρτίση τήν ἐκκλησιαστικήν ἱεραρχίαν;

α) Κατάργησις τῶν νηστειῶν - αἱ ὁποῖοι εἶναι σήμερον ἕνας τύπος. Κάνεις δέν νηστεύει, εἰ μή ὁ μή ἔχων νά φάγη. Οἱ Ἀγγλοι καί Γερμανοί καί οἱ βόρειοι ἀκόμη Ἰταλοί (πού ἔχουν ἀπελευθερωθῆ ἀπό τόν θρησκευτικόν φανατισμόν) τρώγουν καλά, τρώγοντες δέ καλά καί φυλήν καλήν κατασκευάζουν. Τό φαγί φέρνει τήν δύναμιν πρός ἐργασίαν καί ἡ ἐργασία τό κέρδος καί τό κέρδος τό καλό φαγί... β) Ρύθμισις τῶν διαφορῶν τελετῶν καί λειτουργιῶν ἐπί τό νεωτεριστικώτερον. Λιγώτερο πάπα, λιγώτερο ψάλτη, λιγώτερο διάκο καί πολύ ἱεροκήρυκα - ἑρμηνευτήν. Τί καταλαμβάνει ὁ λαός πού πηγαίνει εἰς τάς ἀκολουθίας; ... ἀπό αὐτάς τάς καταναλωθείσας ὥρας καί τήν ὀρθοστασίαν; Μηδέν.

γ) Οἱ ἱερεῖς ἐξερχόμενοι ἐκ τῶν εἰδικῶν σχολῶν θά ἔχουν μάθει ὄχι τί σημαίνει τό «πρόσχωμεν, τά ἅγια των ἁγίων...», ἀλλά πώς θά ὁμιλήσουν καταλεπτῶς εἰς τόν λαόν... διά τήν ἀποταμίευσιν... διά τά πολιτικά ἀκόμη καθήκοντα τῶν ἀκροατῶν των κ.λπ. δ) θά λείψουν αι ἐορταί τῶν διαφόρων Αι Θανάσηδων καί αγι- Ἀνδρέηδων καί, καί προφάσεις πρός ἀργίαν. Ἡ Κυριακή ἀργία καί 2-3 μόνον ἡμέραις τό ἔτος ὁλόκληρον, εἶναι ἀρκετή τεμπελιά... Μοῦ εἶχε πέσει εἰς τά χεριά... ἕνα γαλλικό βιβλίον ἔχον τόν τίτλον PANORAMA DU PREDICATEUR, ὀγκῶδες... θά ἐκδοθῆ ἕνα τέτοιο ὑπό καλῶν κληρικῶν καί λόγιων συνεργαζομένων ἐπί τούτω. Καί τό ὄνομα Ἅγιος θά λείψη... ε) Θά καταργηθοῦν τά μοναστήρια, αι ἐστίαι πάσης διαφθορᾶς καί καταχρήσεως ἠθικῆς καί περιουσιακῆς. Τά κτήματά των θά γίνουν τῶν γεωργῶν...

Φυσικά αὐτά πού ἐκθέτω ἀνωτέρω εἶναι ἐλάχιστα σημεῖα. Θά εἶναι πολλά ἀκόμα τά χρήζοντα μεταρρυθμίσεως... Θά σᾶς εἴπουν κ. Πρόεδρε, ὅτι εἶναι δυσκολος ἡ ἐπιχείρησις τοιούτου ἔργου, ὅτι ὁ λαός θά ἑξαναστῆ κατά τῶν νέων εἰκονοκλαστῶν. Ὅτι θά ἐγερθῆ ἐπανάστασις κατά τῶν βεβήλων. Τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά δέν θά συμβῆ, τήν ὥρα πού θά ἔχη μεγαλώσει τό ἰδικόν σᾶς γόητρον... Ἄν ἡ ENTENTE (σ.σ. οἱ δυτικοί μας σύμμαχοι), ὡς ὅλοι πεποίθαμεν, ἐπιβάλη τούς ὅρους τῆς εἰρήνης, θά προσφέρη εἰς τόν Βενιζέλον - Ἑλλάδα τουλάχιστον τήν Κύπρον. Αὐτό εἶναι ἡ σκέψις μου... Οὐδείς θά ἔχη τό ἀνάστημα νά δημιουργῆ ταραχάς, οἴας κατά Θεοτόκη ἐδημιούργουν διά τά εὐαγγελικά...

Ἡ καταλλήλως συγκροτηθησομένη παρασκευαστική τῆς μεταρρυθμίσεως ἱεραρχία, θά ἔχη ὡς αἰτίαν τῆς ἐργασίας τήν ἀνάγκη τῆς διαρρυθμίσεως τῶν θρησκευτικῶν ἠμῶν πραγμάτων... μέ τήν περικοπήν τῆς ἐκτάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Δεύτερον, ἡ ἀντίληψις ἥν ἔχω, ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός, ὁ πολύς, οἱ ἐργαται καί οἱ ἀγρόται, δέν ἀγαποῦν κάτ οὐσίαν τά θεία μηδέ εἶναι εὐλαβεῖς. Εἰς τάς Ἐκκλησίας πηγαίνουν γυναῖκες, οἱ δέ ἐργάται καί ἀγρόται τήν βλασφημίαν κατά τοῦ θείου ἔχουν εἰς τά χείλη των ὡς σίελον καθημερινόν.

Ἄλλωστε, ἡ ἐσωτέρα διαρρύθμισις τῶν ἐκκλησιῶν δέν θά ἀλλάξη, πρός τό παρόν... Ὁ ἀγών ὁ γενομενος ἐν Γαλλία τελευταίως, δέν ἦτο ἀσθενέστερος ἀπό ἐκεῖνον πού προβλέπομεν...

Ἰδικός Σας   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(Δ.Γατόπουλος, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος 1875-1938, Αθήνα, Ελευθερουδάκης, 1947, σσ. 90-93)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου